A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
szóló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

BEVEZETŐ

A Vállalkozás a hivatkozott kormányrendelet szerint és alapján jelen tájékoztatóban hívja fel a fogyasztók figyelmét alapvető jogaikra és kötelezettségeikre. Amennyiben a Vállalkozás egyéb szabályzatai, általános szerződési feltételei nem, vagy jelen tájékoztatóban foglaltaktól eltérően szabályoznak bármely kérdést, úgy a jelen tájékoztatóban foglaltak a meghatározóak.

ALAPFOGALMAK

Vállalkozás: Modell & Hobby Kft. (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Lurdy Ház. ép. Irodaszárny. lház. II. em., központi ügyintézés helye: 1135, Lehel u. 62., Cg. 01-09-724357, cégjegyzéket vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10929829-2-43, pénzforgalmi jelzőszám: 10700024-66624149-51100005, képviseli: Végh Tamás ügyvezető)
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

 

1.            Kellékszavatosság

a.            Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a vállalkozásunk hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben, kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), valamint egyéb alkalmazandó jogszabályok, így például a 373/2021 (VI.30.) Kormányrendelet (Korm. rendelet) szabályai szerint, amely szabályokat együttesen kell alkalmazni.

b.            Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az a vállalkozásunk számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, amely utóbbi feltételt vállalkozásunknak kell igazolnia. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát vállalkozásunk költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Ön akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha vállalkozásunk  nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a Korm. rendeletben meghatározott kicserélt árura vonatkozó  saját költségén történő visszavételi kötelezettségét vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy vállalkozásunk  megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá vagy vállalkozásunk  nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy vállalkozásunk  észszerű határidőn belül Önnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni. Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor Ön közölte a hibát cégünkkel. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye, azt azonban a cégünknek kell bizonyítania, hogy a hiba jelentéktelen. Elállás esetén cégünk haladéktalanul köteles visszatéríteni a vételárat. Tájékoztatjuk, hogy digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén Ön kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát cégünk költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesíti csereigényét, vállalkozásunk nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény 6:159 § (2) bekezdés a, pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Cégünk saját költségén biztosítja a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra vállalkozásunk adott okot.

c.            Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

d.            Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a shop.modell.hu Webáruházzal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés megszüntetésére vonatkozó döntését a shop.modell.hu Webáruháznak címzett jognyilatkozattal gyakorolhatja.

e.            Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást cégünk nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Kellékszavatossági igényét Ön leértékelt termékek esetében is gyakorolhatja.

2.            Termékszavatosság

f.             Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

g.            Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

h.            Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

i.             Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

j.             Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.              

k.            A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-              a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-              a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-              a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3.            Jótállás

A 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet alapján a fogyasztói szerződés keretében értékesített, a rendeletben felsorolt termékekre vonatkozásában forgalmazót jótállási kötelezettség terheli.

A Kormányrendelet szerint a kötelező jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A 151/2003 (IX.22) számú Kormányrendelet szerinti kötelező jótállási határidő alatt érvényesített jogos reklamáció esetén kijavítás, csere, árleszállítás kérhető vagy a fogyasztó elállhat a vásárlástól. Jótállási határidő a termék átadása, illetve, ha a termék beüzemelését a forgalmazó, vagy a forgalmazó   megbízottja végzi a beüzemelés napjával kezdődik. Ha az üzembe helyezést a fogyasztó a vásárlást követő hat hónapon túl teszi meg, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának napja lesz. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a fogyasztási cikket nyolc napon belül ki kell cserélni. Ha cserére nincs lehetőség, a vételárat nyolc napon belül vissza kell téríteni. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicseréli. Ha a termék javítása vagy cseréje a tizenöt napot meghaladja akkor a forgalmazó tájékoztatni köteles a fogyasztót a kijavítás vagy csere várható időtartamáról. Ha kicserélésére nincs lehetőség, a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére vissza kell téríteni. Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –   a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni. Ha cserére nincs lehetőség, a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére vissza kell fizetni. A kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében a jótállási igény érvényesítésének nem feltétele a csomagolás megőrzése. Jótállás esetében, jogos reklamáció esetén a vásárlástól számított 3 munkanapon belül ki kell cserélni, illetve 15 munkanapon belül ki kell javítani vagy kicserélni a hibás terméket. Ha 15 napon belül nem javítható a termék, akkor erről  tájékoztatni kell  a fogyasztót. Ha három javítás után negyedik alkalommal ismét meghibásodik a termék, vagy 30 napon belül nem javítható, akkor   ki kell cserélni azt. Csere esetén a jótállási idő a kicserélt termékre újra kezdődik. Javítás esetén csak új alkatrész szerelhető be és a jótállási idő a termék javításra történő átadás napjától meghosszabbodik azzal az idővel, ameddig a fogyasztó nem tudta rendeltetésszerűen használni a terméket annak hibája miatt. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás gondoskodik. A jótállás, a fogyasztó i törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

 

l.             Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A jótállásra kötelezett a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

További kérdés esetén kérjük, hogy cégünk vevőszolgálathoz forduljon (Postacím:1134, Budapest, Klapka u. 4-6. fszt 2., Tel: +36 1237 0743, e-mailcím: megrendeles@modell.hu)

 

Amennyiben észrevételére nem kapott kielégítő választ, további panasszal az alábbi jogorvoslati testületekhez fordulhat:

A fogyasztók  panaszaikkal a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz fordulhatnak. Üzemeltető székhelye szerint illetékes kormányhivatal: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya (1051 Budapest, Sas u. 19., Tel.: +36 (1) 450-2598, e-mail: fogyved­_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

A fővárosi és megyei kormányhivatalok elérhetőségét az alábbi linken találja: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/rolunk-about-us

 

Fogyasztói panasza esetén az alábbi linken érheti el az Európai Unió által működtetett online vitarendezési fórumot:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

 

Budapest, 2022.április .06.

 

 

 

 

 

Békéltető Testületek:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 1/111.

Postacím: 1253 Budapest, pf.10.

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2..

Telefon: 06-1-792-7881

E- mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

 

Budaörs Város Polgármesteri Hivatal

2040 Budaörs Szabadság út 134.

Telefonszám: +36 23 447-800; +36 23 447 817

E- mail cím: jegyzo@budaors.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy I. u. 36.

Levelezési címe: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154, 20/283-3422

KRID: 667360112

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532, 70/938-4765

Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Postacím: 3501 Miskolc, Pf.376.

Telefonszáma: (46) 501-090, 501-871

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 1/111.

Telefonszáma: (1) 488-2131

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

 

 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen, Vörösmarty u.13-15.

Telefon: 06-52-500-710; 500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. Fsz.1.

Levelezési címe: 3300 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III/ 303-304.

Postacím: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (20) 373-2570

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010; 513-012

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fszt. 4.

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

KRID: 166469396

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000; (82)-501-026

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. em.

Telefonszáma: (74) 411-661; 30/664-2130

Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu; monus.greta@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645

Dr. Kövesdi Zoltán Békéltető Testület elnöke 30/956-6708

E-mail cím: bea@vmkik.hu

 Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf. 220

Telefonszáma: (88) 814-121; (88)-814-111

Fax száma: (88) 412-150

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

KRID: 262219313

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.Telefonszáma: (92) 550-513Fax: (92)-550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Jelen dokumentum szerzői jogi oltalom alatt áll, engedély nélküli felhasználása tilos! – Copyright/Szerző: Rédei és Pál Ügyvédi Iroda, 2014, CP Contact Kft.